Agim Çaka
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
245,000.00 €
29,000.00 €
0.00 €
6,713.78 €
23,295.16 €
3,000.00 €
307,008.94 €
2019
245,000.00 €
29,000.00 €
54,685.00 €
3,058.00 €
23,290.00 €
3,000.00 €
358,033.00 €
2018
245,000.00 €
29,000.00 €
65,918.00 €
3,763.73 €
24,105.00 €
3,000.00 €
370,786.73 €