Agim Kuleta
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
150,000.00 €
4,000.00 €
135,000.00 €
147,314.00 €
6,408.00 €
442,722.00 €
2013
150,000.00 €
4,500.00 €
57,079.00 €
127,753.46 €
3,067.28 €
342,399.74 €
2012
150,000.00 €
0.00 €
63,928.00 €
167,715.89 €
6,475.68 €
388,119.57 €
2011
150,000.00 €
0.00 €
51,580.00 €
29,856.00 €
0.00 €
231,436.00 €