Albulena Haxhiu
(Ministër i Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
75,000.00 €
9,700.00 €
0.00 €
16,272.00 €
2,575.00 €
103,547.00 €
2021
75,000.00 €
9,700.00 €
1,198.00 €
39,356.00 €
4,848.00 €
130,102.00 €
2020
75,000.00 €
5,000.00 €
500.00 €
30,943.00 €
13,200.00 €
124,643.00 €
2019
72,500.00 €
6,000.00 €
0.00 €
26,761.00 €
18,176.00 €
123,437.00 €
2018
276,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
21,194.73 €
6,168.00 €
309,362.73 €
2017
276,000.00 €
6,000.00 €
500.00 €
23,168.31 €
2,700.00 €
308,368.31 €
2016
250,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
24,963.02 €
5,300.00 €
284,463.02 €
2015
250,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
17,713.53 €
6,240.00 €
278,153.53 €
2014
250,352.00 €
9,500.00 €
0.00 €
17,856.00 €
5,236.00 €
282,944.00 €
2013
250,352.00 €
9,500.00 €
0.00 €
17,856.00 €
8,474.00 €
286,182.00 €
2012
190,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
19,000.00 €
0.00 €
214,000.00 €
2011
190,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
212,856.00 €