Ardian Gjini
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
420,500.00 €
37,000.00 €
0.00 €
7,003.94 €
13,444.85 €
2,154.00 €
12,655.50 €
492,758.29 €
2021
420,500.00 €
18,000.00 €
0.00 €
15,100.00 €
14,378.00 €
2,154.00 €
9,600.00 €
479,732.00 €
2020
410,500.00 €
21,000.00 €
0.00 €
7,000.00 €
14,232.00 €
2,154.00 €
9,600.00 €
464,486.00 €
2019
410,500.00 €
21,000.00 €
0.00 €
6,000.00 €
14,232.00 €
0.00 €
0.00 €
451,732.00 €
2018
410,500.00 €
18,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
428,500.00 €
2014
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
6,000.00 €
498,656.00 €
2013
459,800.00 €
15,000.00 €
2,700.00 €
0.00 €
21,576.00 €
0.00 €
6,000.00 €
505,076.00 €
2012
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
25,176.00 €
0.00 €
6,000.00 €
505,976.00 €
2011
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,576.00 €
0.00 €
0.00 €
496,376.00 €