Ardian Gjini
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
510,500.00 €
35,000.00 €
0.00 €
18,750.00 €
16,080.82 €
0.00 €
11,000.00 €
10,416.00 €
601,746.82 €
2022
420,500.00 €
37,000.00 €
0.00 €
7,003.94 €
13,444.85 €
2,154.00 €
0.00 €
12,655.50 €
492,758.29 €
2021
420,500.00 €
18,000.00 €
0.00 €
15,100.00 €
14,378.00 €
2,154.00 €
0.00 €
9,600.00 €
479,732.00 €
2020
410,500.00 €
21,000.00 €
0.00 €
7,000.00 €
14,232.00 €
2,154.00 €
0.00 €
9,600.00 €
464,486.00 €
2019
410,500.00 €
21,000.00 €
0.00 €
6,000.00 €
14,232.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
451,732.00 €
2018
410,500.00 €
18,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
428,500.00 €
2014
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
0.00 €
6,000.00 €
498,656.00 €
2013
459,800.00 €
15,000.00 €
2,700.00 €
0.00 €
21,576.00 €
0.00 €
0.00 €
6,000.00 €
505,076.00 €
2012
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
25,176.00 €
0.00 €
0.00 €
6,000.00 €
505,976.00 €
2011
459,800.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,576.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
496,376.00 €