Behar Selimi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
37,000.00 €
20,000.00 €
29,000.00 €
15,800.00 €
11,000.00 €
112,800.00 €
2014
37,000.00 €
25,000.00 €
33,000.00 €
23,000.00 €
17,000.00 €
135,000.00 €
2013
37,000.00 €
25,000.00 €
32,500.00 €
27,400.00 €
16,000.00 €
137,900.00 €
2012
37,000.00 €
21,500.00 €
31,000.00 €
26,500.00 €
16,000.00 €
132,000.00 €
2011
37,000.00 €
12,000.00 €
31,000.00 €
31,000.00 €
17,000.00 €
128,000.00 €