Emilija Redzepi
(Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
35,479.00 €
0.00 €
0.00 €
520,479.00 €
2020
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
19,606.00 €
0.00 €
0.00 €
504,606.00 €
2019
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
21,216.00 €
0.00 €
0.00 €
506,216.00 €
2018
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
21,216.00 €
4,800.00 €
0.00 €
511,016.00 €
2017
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
18,483.30 €
0.00 €
0.00 €
503,483.30 €
2016
470,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
485,000.00 €
2015
560,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
19,656.00 €
0.00 €
0.00 €
586,656.00 €
2014
490,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
19,200.00 €
0.00 €
0.00 €
518,200.00 €
2013
490,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
15,528.00 €
0.00 €
0.00 €
514,528.00 €
2012
490,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
499,000.00 €
2011
490,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
0.00 €
0.00 €
3,240.00 €
502,240.00 €