Enis Kervan
(Minister i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
245,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
15,957.60 €
269,957.60 €
2014
245,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
15,108.00 €
267,108.00 €
2013
245,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
17,856.00 €
267,056.00 €
2012
230,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
34,553.44 €
268,753.44 €
2011
180,000.00 €
4,200.00 €
0.00 €
23,203.00 €
207,403.00 €