Xhabir Morina
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
173,000.00 €
25,210.88 €
14,190.00 €
17,856.00 €
230,256.88 €
2013
150,000.00 €
6,944.17 €
14,190.00 €
17,856.00 €
188,990.17 €
2012
150,000.00 €
6,944.17 €
14,190.00 €
17,856.00 €
188,990.17 €
2011
150,000.00 €
0.00 €
14,190.00 €
6,243.00 €
170,433.00 €
2010
150,000.00 €
0.00 €
14,190.00 €
6,243.24 €
170,433.24 €