Gezim Kelmendi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
25,000.00 €
12,000.00 €
2,500.00 €
30,913.00 €
7,398.00 €
0.00 €
77,811.00 €
2016
25,000.00 €
12,000.00 €
2,500.00 €
29,288.00 €
6,660.00 €
0.00 €
75,448.00 €
2015
75,000.00 €
20,877.00 €
2,500.00 €
24,744.00 €
6,660.00 €
5,880.00 €
135,661.00 €
2014
150,000.00 €
12,000.00 €
0.00 €
28,185.00 €
5,500.00 €
0.00 €
195,685.00 €
2013
150,000.00 €
0.00 €
0.00 €
25,595.66 €
5,500.00 €
0.00 €
181,095.66 €
2011
150,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,000.00 €
0.00 €
0.00 €
171,000.00 €