Hashim Deshishku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
6,571,155.00 €
15,700.00 €
6,485,362.90 €
6,530.22 €
28,528.89 €
0.00 €
6,000.00 €
13,113,277.01 €
2013
6,571,155.00 €
15,700.00 €
6,083,464.00 €
0.00 €
121,936.00 €
0.00 €
0.00 €
12,792,255.00 €
2012
6,751,155.00 €
0.00 €
6,350,935.00 €
0.00 €
266,234.75 €
5,400.00 €
168,000.00 €
13,541,724.75 €
2011
6,751,155.00 €
0.00 €
6,350,935.00 €
0.00 €
18,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,120,090.00 €