Nehat Mustafa
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
241,500.00 €
13,300.00 €
17,556.00 €
14,184.00 €
0.00 €
286,540.00 €
2015
211,500.00 €
13,300.00 €
6,353.00 €
17,400.00 €
8,424.00 €
256,977.00 €
2014
211,500.00 €
13,300.00 €
8,159.00 €
20,628.00 €
8,424.00 €
262,011.00 €
2013
211,500.00 €
13,300.00 €
9,317.00 €
22,104.00 €
21,924.00 €
278,145.00 €
2012
202,000.00 €
9,800.00 €
5,088.00 €
21,390.00 €
7,524.00 €
245,802.00 €
2011
202,000.00 €
9,800.00 €
3,800.00 €
20,370.00 €
4,008.00 €
239,978.00 €
2010
202,000.00 €
0.00 €
3,663.82 €
29,904.00 €
0.00 €
235,567.82 €