Justina Pula
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
836,524.00 €
16,962.00 €
2,000.00 €
35,000.00 €
25,536.00 €
0.00 €
0.00 €
8,400.00 €
924,422.00 €
2013
956,524.00 €
16,962.00 €
0.00 €
35,000.00 €
72,311.32 €
0.00 €
0.00 €
7,200.00 €
1,087,997.32 €
2012
886,524.00 €
16,962.00 €
0.00 €
35,000.00 €
65,703.00 €
29,000.00 €
4,800.00 €
7,200.00 €
1,045,189.00 €
2011
850,000.00 €
16,962.00 €
0.00 €
0.00 €
24,867.00 €
0.00 €
18,591.00 €
11,100.00 €
921,520.00 €