Liburn Aliu
(Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
100,000.00 €
6,500.00 €
369.73 €
22,229.79 €
900.00 €
20,568.78 €
150,568.30 €
2021
100,000.00 €
6,500.00 €
9,184.96 €
64,184.34 €
900.00 €
42,889.00 €
223,658.30 €
2020
100,000.00 €
8,500.00 €
21,054.49 €
35,264.54 €
900.00 €
16,693.18 €
182,412.21 €
2019
140,000.00 €
8,500.00 €
427.00 €
23,285.00 €
900.00 €
7,427.00 €
180,539.00 €
2016
150,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
9,414.62 €
3,180.00 €
20,400.00 €
186,494.62 €
2015
0.00 €
0.00 €
0.00 €
19,369.35 €
3,180.00 €
20,400.00 €
42,949.35 €
2014
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
9,875.00 €
600.00 €
15,600.00 €
41,075.00 €
2013
15,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
720.00 €
15,600.00 €
49,176.00 €
2012
0.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
15,600.00 €
33,456.00 €
2011
0.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
10,680.00 €
28,536.00 €