Mufera Sinik
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
120,000.00 €
4,000.00 €
21,000.00 €
33,320.00 €
0.00 €
178,320.00 €
2019
80,000.00 €
4,000.00 €
46,000.00 €
36,700.00 €
0.00 €
166,700.00 €
2018
80,000.00 €
5,000.00 €
39,000.00 €
27,010.00 €
0.00 €
151,010.00 €
2017
80,000.00 €
5,000.00 €
31,000.00 €
30,580.00 €
0.00 €
146,580.00 €
2016
80,000.00 €
5,000.00 €
21,000.00 €
28,636.00 €
0.00 €
134,636.00 €
2015
110,000.00 €
6,000.00 €
14,000.00 €
21,555.00 €
0.00 €
151,555.00 €
2014
80,000.00 €
6,600.00 €
44,000.00 €
25,305.00 €
0.00 €
155,905.00 €
2013
80,000.00 €
6,600.00 €
38,000.00 €
22,000.00 €
0.00 €
146,600.00 €
2012
80,000.00 €
6,600.00 €
300,000.00 €
24,000.00 €
0.00 €
410,600.00 €
2011
80,000.00 €
0.00 €
16,000.00 €
16,680.00 €
4,250.00 €
116,930.00 €