Nazane Breca
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
275,000.00 €
23,000.00 €
0.00 €
8,993.00 €
11,980.00 €
8,721.00 €
327,694.00 €
2013
175,000.00 €
0.00 €
0.00 €
5,600.00 €
20,056.00 €
12,900.00 €
213,556.00 €
2012
175,000.00 €
0.00 €
0.00 €
5,600.00 €
20,356.00 €
12,900.00 €
213,856.00 €
2011
175,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,000.00 €
19,125.00 €
12,900.00 €
224,025.00 €