Petar Miletic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
50,000.00 €
14,902.00 €
38,902.99 €
3,600.00 €
8,400.00 €
115,804.99 €
2013
50,000.00 €
10,398.00 €
39,090.00 €
3,600.00 €
8,400.00 €
111,488.00 €
2012
50,000.00 €
4,600.00 €
37,200.00 €
3,600.00 €
8,400.00 €
103,800.00 €
2011
50,000.00 €
0.00 €
30,600.00 €
0.00 €
8,400.00 €
89,000.00 €