Ramiz Kelmendi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
275,000.00 €
0.00 €
119,428,428.00 €
3,781.28 €
78,518.00 €
48,488.40 €
119,834,215.68 €
2016
35,675,440.72 €
5,450,048.00 €
0.00 €
2,867,976.01 €
54,776.16 €
10,636.00 €
44,058,876.89 €
2015
94,604,038.58 €
50,977,557.10 €
0.00 €
323,789.73 €
78,239.27 €
16,371.50 €
145,999,996.18 €
2014
42,352,934.00 €
3,302,015.00 €
0.00 €
890,171.73 €
78,801.09 €
10,636.00 €
46,634,557.82 €
2013
39,181,433.00 €
20,018,197.00 €
0.00 €
1,015,402.20 €
80,966.61 €
10,636.00 €
60,306,634.81 €
2012
43,436,474.00 €
34,458,619.00 €
0.00 €
2,939,129.31 €
65,061.00 €
22,200.00 €
80,921,483.31 €
2011
36,952,823.00 €
33,856,450.00 €
0.00 €
2,939,129.31 €
9,308,000.00 €
6,720.00 €
83,063,122.31 €