Rexhep Selimi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
171,000.00 €
21,600.00 €
0.00 €
23,334.97 €
2,040.00 €
217,974.97 €
2019
184,000.00 €
23,600.00 €
0.00 €
24,070.00 €
2,040.00 €
233,710.00 €
2017
184,000.00 €
0.00 €
0.00 €
18,655.67 €
0.00 €
202,655.67 €
2016
184,333.33 €
0.00 €
0.00 €
20,266.83 €
0.00 €
204,600.16 €
2015
381,000.00 €
0.00 €
0.00 €
18,561.97 €
0.00 €
399,561.97 €
2014
156,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
173,856.00 €
2013
156,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
173,856.00 €
2012
156,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
173,856.00 €
2011
156,000.00 €
0.00 €
22,000.00 €
30,606.00 €
0.00 €
208,606.00 €