Sabri Hamiti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
200,000.00 €
169,804.00 €
34,318.38 €
0.00 €
404,122.38 €
2015
200,000.00 €
160,840.91 €
43,327.32 €
0.00 €
404,168.23 €
2014
200,000.00 €
56,191.00 €
49,891.00 €
0.00 €
306,082.00 €
2013
200,000.00 €
561,191.00 €
46,910.00 €
2,500.00 €
810,601.00 €
2012
200,000.00 €
88,698.00 €
38,241.16 €
2,500.00 €
329,439.16 €
2011
200,000.00 €
122,831.42 €
38,812.00 €
2,500.00 €
364,143.42 €