Sadri Ferati
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
650,000.00 €
14,500.00 €
992.00 €
60,950.43 €
0.00 €
0.00 €
5,204.38 €
731,646.81 €
2016
650,000.00 €
5,500.00 €
478.63 €
61,498.33 €
0.00 €
0.00 €
5,204.28 €
722,681.24 €
2015
650,000.00 €
4,000.00 €
2,300.00 €
18,266.00 €
900.00 €
36,000.00 €
4,377.60 €
715,843.60 €
2014
714,000.00 €
5,500.00 €
300.00 €
17,760.00 €
540.00 €
0.00 €
3,069.00 €
741,169.00 €
2013
714,000.00 €
5,500.00 €
300.00 €
17,760.00 €
540.00 €
0.00 €
3,069.00 €
741,169.00 €
2012
714,000.00 €
5,500.00 €
300.00 €
17,760.00 €
0.00 €
36,570.00 €
3,069.00 €
777,199.00 €
2011
714,000.00 €
5,500.00 €
300.00 €
17,760.00 €
0.00 €
36,570.00 €
2,650.00 €
776,780.00 €