Sasa Dokic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
531,600.00 €
25,400.00 €
20,000.00 €
21,120.00 €
720.00 €
5,040.00 €
603,880.00 €
2013
429,750.00 €
25,100.00 €
20,000.00 €
21,120.00 €
720.00 €
5,040.00 €
501,730.00 €
2012
420,000.00 €
40,500.00 €
22,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
4,680.00 €
502,780.00 €
2011
420,000.00 €
40,500.00 €
0.00 €
15,576.00 €
0.00 €
3,840.00 €
479,916.00 €