Teuta Haxhiu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
293,000.00 €
17,600.00 €
0.00 €
26,108.14 €
9,240.00 €
11,620.00 €
357,568.14 €
2020
343,000.00 €
17,600.00 €
5,800.00 €
27,299.14 €
7,440.00 €
13,620.00 €
414,759.14 €
2019
343,000.00 €
14,950.00 €
5,800.00 €
31,040.00 €
3,302.00 €
15,619.00 €
413,711.00 €
2018
323,000.00 €
14,950.00 €
1,000.00 €
25,029.17 €
260.00 €
27,100.00 €
391,339.17 €
2017
343,000.00 €
14,950.00 €
0.00 €
21,388.99 €
185.00 €
28,366.00 €
407,889.99 €
2016
343,000.00 €
14,950.00 €
1,200.00 €
27,092.72 €
0.00 €
16,026.00 €
402,268.72 €
2015
343,000.00 €
14,950.00 €
0.00 €
18,276.24 €
500.00 €
17,281.00 €
394,007.24 €
2014
200,000.00 €
19,950.00 €
9,700.00 €
24,031.00 €
0.00 €
0.00 €
253,681.00 €
2013
200,000.00 €
11,500.00 €
9,700.00 €
24,784.00 €
0.00 €
4,800.00 €
250,784.00 €
2012
200,000.00 €
11,500.00 €
9,700.00 €
21,608.92 €
0.00 €
4,800.00 €
247,608.92 €
2011
200,000.00 €
11,500.00 €
9,700.00 €
16,530.00 €
0.00 €
16,800.00 €
254,530.00 €