Teuta Sahatqija
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
171,420.00 €
18,200.00 €
160,000.00 €
18,997.57 €
28,292.62 €
0.00 €
0.00 €
16,716.00 €
413,626.19 €
2016
171,420.00 €
400.00 €
160,000.00 €
9,546.40 €
28,860.54 €
0.00 €
10,328.93 €
14,610.35 €
395,166.22 €
2015
116,420.00 €
4,500.00 €
160,000.00 €
4,390.11 €
19,340.02 €
0.00 €
4,200.00 €
14,215.82 €
323,065.95 €
2014
656,000.00 €
0.00 €
160,000.00 €
2,487.39 €
24,720.11 €
900.00 €
8,400.00 €
14,250.00 €
866,757.50 €
2013
656,000.00 €
0.00 €
160,000.00 €
2,483.39 €
20,000.00 €
900.00 €
0.00 €
13,400.00 €
852,783.39 €
2012
656,000.00 €
0.00 €
160,000.00 €
4,277.39 €
27,000.00 €
900.00 €
12,600.00 €
17,500.00 €
878,277.39 €
2011
656,000.00 €
0.00 €
160,000.00 €
4,277.39 €
11,934.86 €
0.00 €
15,684.00 €
13,576.07 €
861,472.32 €