Ukë Rugova
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2014
2,168,000.00 €
45,000.00 €
700,000.00 €
3,000.00 €
15,480.00 €
24,132.00 €
2,955,612.00 €
2013
2,168,000.00 €
25,000.00 €
350,000.00 €
2,700.00 €
22,428.00 €
24,132.00 €
2,592,260.00 €
2012
2,168,000.00 €
25,000.00 €
350,000.00 €
2,700.00 €
22,428.00 €
24,132.00 €
2,592,260.00 €
2011
2,168,000.00 €
25,000.00 €
350,000.00 €
2,300.00 €
22,428.00 €
0.00 €
2,567,728.00 €