Visar Ymeri
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
238,000.00 €
10,500.00 €
38,075.00 €
23,060.00 €
1,225.00 €
8,736.00 €
319,596.00 €
2018
200,000.00 €
11,000.00 €
45,453.17 €
19,764.74 €
1,020.00 €
8,476.95 €
285,714.86 €
2017
200,000.00 €
11,000.00 €
52,273.07 €
18,626.33 €
1,020.00 €
8,452.20 €
291,371.60 €
2016
200,000.00 €
9,000.00 €
57,590.00 €
21,337.60 €
1,020.00 €
8,218.07 €
297,165.67 €
2015
200,000.00 €
9,000.00 €
59,440.00 €
22,484.72 €
1,020.00 €
7,920.00 €
299,864.72 €
2014
260,000.00 €
9,000.00 €
50,000.00 €
20,366.49 €
1,020.00 €
6,420.00 €
346,806.49 €
2013
401,000.00 €
0.00 €
77,940.00 €
20,366.49 €
1,020.00 €
6,420.00 €
506,746.49 €
2012
275,000.00 €
0.00 €
1,000.00 €
20,366.00 €
1,020.00 €
6,420.00 €
303,806.00 €
2011
115,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
6,000.00 €
138,856.00 €