Zenun Pajaziti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
360,000.00 €
19,000.00 €
2,058.00 €
24,272.00 €
5,784.00 €
411,114.00 €
2018
360,000.00 €
22,000.00 €
2,435.00 €
22,487.00 €
10,584.00 €
417,506.00 €
2017
394,940.00 €
24,000.00 €
2,379.15 €
44,372.28 €
5,623.50 €
471,314.93 €
2016
394,940.00 €
24,000.00 €
10,071.00 €
27,570.32 €
5,600.00 €
462,181.32 €
2015
394,940.00 €
24,000.00 €
5,900.00 €
19,574.39 €
0.00 €
444,414.39 €
2014
320,000.00 €
24,000.00 €
8,000.00 €
19,500.00 €
4,200.00 €
375,700.00 €
2013
320,000.00 €
21,000.00 €
10,500.00 €
19,200.00 €
6,000.00 €
376,700.00 €
2012
320,000.00 €
21,000.00 €
10,000.00 €
19,200.00 €
6,000.00 €
376,200.00 €
2011
320,000.00 €
21,000.00 €
10,000.00 €
19,200.00 €
6,000.00 €
376,200.00 €