Milivoje Stojanoviq
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
70,000.00 €
10,000.00 €
40,000.00 €
28,591.00 €
2,500.00 €
11,882.00 €
162,973.00 €
2013
70,000.00 €
10,000.00 €
41,000.00 €
28,500.00 €
0.00 €
11,000.00 €
160,500.00 €
2012
70,000.00 €
10,000.00 €
11,000.00 €
17,500.00 €
0.00 €
8,980.00 €
117,480.00 €