Emin Gerbeshi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
2,097,150.00 €
50,000.00 €
23,620.00 €
18,600.00 €
2,189,370.00 €
2013
1,899,900.00 €
0.00 €
10,000.00 €
18,000.00 €
1,927,900.00 €
2012
160,000.00 €
0.00 €
3,300.00 €
17,500.00 €
180,800.00 €