Cerim Bajrami
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
140,000.00 €
12,912.00 €
0.00 €
0.00 €
152,912.00 €
2019
140,000.00 €
14,001.61 €
0.00 €
0.00 €
154,001.61 €
2017
125,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,012.41 €
141,012.41 €
2016
125,000.00 €
0.00 €
27,326.02 €
15,648.96 €
167,974.98 €
2014
115,000.00 €
12,374.00 €
0.00 €
0.00 €
127,374.00 €
2013
115,000.00 €
12,324.00 €
0.00 €
0.00 €
127,324.00 €
2012
115,000.00 €
12,324.00 €
0.00 €
0.00 €
127,324.00 €
2011
115,000.00 €
13,024.00 €
0.00 €
0.00 €
128,024.00 €