Adem Hodza
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
350,000.00 €
8,000.00 €
1,700.00 €
23,904.83 €
383,604.83 €
2021
350,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
22,811.54 €
380,811.54 €
2020
300,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
18,937.00 €
331,937.00 €
2019
300,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
24,499.62 €
330,499.62 €
2018
250,000.00 €
6,800.00 €
0.00 €
19,236.46 €
276,036.46 €
2017
250,000.00 €
6,800.00 €
0.00 €
20,357.92 €
277,157.92 €
2016
250,000.00 €
6,800.00 €
0.00 €
19,827.00 €
276,627.00 €