Doruntinë Maloku - Kastrati
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
850,000.00 €
4,800.00 €
18,247.22 €
25,316.68 €
2,040.00 €
900,403.90 €
2020
450,000.00 €
7,800.00 €
21,650.00 €
20,647.70 €
2,040.00 €
502,137.70 €
2019
750,000.00 €
4,800.00 €
25,200.00 €
25,152.00 €
0.00 €
805,152.00 €
2018
750,000.00 €
4,800.00 €
25,200.00 €
19,809.51 €
0.00 €
799,809.51 €
2017
750,000.00 €
5,500.00 €
21,000.00 €
21,128.92 €
0.00 €
797,628.92 €
2016
750,000.00 €
5,500.00 €
22,500.00 €
22,134.38 €
0.00 €
800,134.38 €
2015
840,000.00 €
22,000.00 €
15,200.00 €
10,060.00 €
0.00 €
887,260.00 €
2014
840,000.00 €
22,000.00 €
16,700.00 €
14,400.00 €
0.00 €
893,100.00 €