Fatmir Rexhepi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
620,800.00 €
95,500.00 €
1,101,507.00 €
307,000.00 €
73,000.00 €
35,000.00 €
5,800.00 €
2,238,607.00 €
2020
405,000.00 €
95,500.00 €
1,101,507.00 €
551,000.00 €
58,000.00 €
32,000.00 €
5,800.00 €
2,248,807.00 €
2018
93,500.00 €
57,000.00 €
1,732,000.00 €
346,820.00 €
34,000.00 €
32,500.00 €
5,500.00 €
2,301,320.00 €
2017
486,500.00 €
57,000.00 €
1,245,000.00 €
360,200.00 €
34,000.00 €
29,000.00 €
5,500.00 €
2,217,200.00 €
2016
93,500.00 €
57,000.00 €
1,732,000.00 €
346,820.00 €
34,000.00 €
32,500.00 €
5,500.00 €
2,301,320.00 €
2015
91,500.00 €
57,000.00 €
1,370,000.00 €
149,350.00 €
30,000.00 €
31,500.00 €
5,500.00 €
1,734,850.00 €
2014
91,500.00 €
57,000.00 €
1,250,000.00 €
363,500.00 €
30,000.00 €
25,000.00 €
5,000.00 €
1,822,000.00 €