Margarita Kadriu - Ukelli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
545,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
86,298.00 €
8,938.00 €
6,000.00 €
649,236.00 €
2017
450,000.00 €
4,000.00 €
1,000.00 €
116,945.00 €
18,893.70 €
12,000.00 €
602,838.70 €
2016
450,000.00 €
5,000.00 €
1,000.00 €
100,758.95 €
18,662.55 €
45,405.00 €
620,826.50 €
2015
450,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
57,900.00 €
0.00 €
7,110.00 €
521,010.00 €
2014
450,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
205,000.00 €
7,656.00 €
12,000.00 €
682,656.00 €