Nezir Cocaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
130,000.00 €
21,500.00 €
45,630.00 €
28,826.00 €
300.00 €
226,256.00 €
2017
130,000.00 €
21,500.00 €
26,838.04 €
24,012.46 €
275.00 €
202,625.50 €
2016
130,000.00 €
17,500.00 €
19,903.17 €
27,905.76 €
0.00 €
195,308.93 €
2015
130,000.00 €
17,500.00 €
17,595.69 €
6,816.14 €
0.00 €
171,911.83 €