Njomza Emini
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2016
231,600.00 €
10,000.00 €
0.00 €
23,241.75 €
0.00 €
264,841.75 €
2015
150,000.00 €
10,000.00 €
1,697.00 €
7,110.00 €
3,120.00 €
171,927.00 €
2014
150,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
17,400.00 €
3,120.00 €
183,520.00 €