Raif Qela
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
308,355.00 €
22,000.00 €
15,133.26 €
38,005.74 €
16,114.87 €
399,608.87 €
2016
290,000.00 €
24,500.00 €
7,941.82 €
36,573.27 €
15,217.41 €
374,232.50 €
2015
290,000.00 €
18,000.00 €
5,477.83 €
21,611.38 €
15,819.13 €
350,908.34 €