Enver Hoti
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
355,000.00 €
0.00 €
27,198.00 €
0.00 €
4,216.00 €
386,414.00 €
2020
355,000.00 €
0.00 €
27,421.00 €
0.00 €
4,116.00 €
386,537.00 €
2019
355,000.00 €
0.00 €
29,126.00 €
0.00 €
3,869.00 €
387,995.00 €
2018
237,000.00 €
0.00 €
28,157.00 €
0.00 €
11,318.28 €
276,475.28 €
2017
346,000.00 €
7,000.00 €
21,735.08 €
0.00 €
4,128.81 €
378,863.89 €
2016
346,000.00 €
5,800.00 €
31,234.73 €
840.00 €
4,116.00 €
387,990.73 €
2015
211,000.00 €
5,800.00 €
9,025.00 €
14,840.00 €
0.00 €
240,665.00 €