Haxhi Shala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
163,333.00 €
100,375.00 €
17,300.00 €
12,432.00 €
3,500.00 €
7,260.00 €
304,200.00 €
2020
60,000.00 €
75,375.00 €
9,900.00 €
22,000.00 €
0.00 €
0.00 €
167,275.00 €
2018
300,000.00 €
4,500.00 €
7,300.00 €
18,568.00 €
0.00 €
7,560.00 €
337,928.00 €
2017
300,000.00 €
9,600.00 €
6,000.00 €
21,070.38 €
0.00 €
7,560.00 €
344,230.38 €
2016
300,000.00 €
2,500.00 €
6,000.00 €
23,649.97 €
0.00 €
7,560.00 €
339,709.97 €
2015
300,000.00 €
0.00 €
2,500.00 €
17,856.00 €
0.00 €
7,560.00 €
327,916.00 €