Mirjeta Kalludra
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
392,000.00 €
14,400.00 €
356,750.00 €
19,526.00 €
21,646.00 €
72,000.00 €
876,322.00 €
2018
449,000.00 €
18,000.00 €
380,750.00 €
8,274.54 €
22,708.63 €
0.00 €
878,733.17 €
2017
352,000.00 €
8,000.00 €
367,550.00 €
6,400.00 €
17,376.00 €
0.00 €
751,326.00 €
2016
350,000.00 €
8,000.00 €
3,349.32 €
680.00 €
21,156.00 €
144,000.00 €
527,185.32 €