Albulena Balaj - Halimaj
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
402,200.00 €
13,000.00 €
190,000.00 €
0.00 €
2,815.00 €
14,736.00 €
27,000.00 €
649,751.00 €
2020
1,374,600.00 €
13,000.00 €
190,000.00 €
0.00 €
565.94 €
14,736.00 €
27,000.00 €
1,619,901.94 €
2019
1,374,600.00 €
13,000.00 €
175,000.00 €
0.00 €
1,800.00 €
24,131.65 €
0.00 €
1,588,531.65 €
2018
220,000.00 €
0.00 €
130,000.00 €
0.00 €
0.00 €
8,689.84 €
27,000.00 €
385,689.84 €
2017
0.00 €
0.00 €
27,000.00 €
480.32 €
250.00 €
14,544.00 €
27,000.00 €
69,274.32 €