Dukagjin Gorani
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
250,000.00 €
8,000.00 €
73,500.00 €
21,177.00 €
3,840.00 €
10,896.00 €
367,413.00 €
2018
250,000.00 €
7,500.00 €
73,000.00 €
7,490.00 €
3,780.00 €
11,520.00 €
353,290.00 €
2017
250,000.00 €
10,000.00 €
67,000.00 €
10,000.00 €
1,680.00 €
10,000.00 €
348,680.00 €