Hajdin Abazi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
140,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,600.00 €
0.00 €
164,600.00 €
2014
140,000.00 €
16,000.00 €
55,000.00 €
5,550.00 €
17,190.00 €
0.00 €
233,740.00 €
2013
260,000.00 €
16,000.00 €
55,000.00 €
5,550.00 €
14,184.00 €
0.00 €
350,734.00 €
2012
340,000.00 €
16,000.00 €
55,000.00 €
64,000.00 €
30,457.00 €
0.00 €
505,457.00 €
2011
340,000.00 €
16,000.00 €
0.00 €
5,550.00 €
182,000.00 €
28,000.00 €
571,550.00 €