Korab Sejdiu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
420,000.00 €
21,000.00 €
175,000.00 €
96,518.04 €
32,972.10 €
4,296.00 €
20,741.04 €
770,527.18 €
2019
420,000.00 €
21,000.00 €
175,000.00 €
35,438.00 €
46,781.00 €
4,296.00 €
19,012.62 €
721,527.62 €
2018
420,000.00 €
22,400.00 €
175,000.00 €
20,846.48 €
58,342.00 €
4,296.00 €
4,574.44 €
705,458.92 €
2017
420,000.00 €
23,700.00 €
150,000.00 €
24,394.00 €
48,790.00 €
4,296.00 €
11,000.00 €
682,180.00 €