Sami Kurteshi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
1,500,000.00 €
84,000.00 €
0.00 €
140,000.00 €
22,263.60 €
1,746,263.60 €
2018
1,550,000.00 €
82,000.00 €
150,000.00 €
148,100.00 €
20,000.00 €
1,950,100.00 €
2017
1,550,000.00 €
83,000.00 €
150,000.00 €
103,100.00 €
0.00 €
1,886,100.00 €