Ismet Ibishi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
188,200.00 €
16,080.00 €
5,088.00 €
209,368.00 €
2013
188,200.00 €
16,080.00 €
5,088.00 €
209,368.00 €
2012
188,200.00 €
15,204.00 €
5,088.00 €
208,492.00 €
2011
131,200.00 €
15,158.00 €
17,112.00 €
163,470.00 €