Shemsi Syla
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
190,000.00 €
0.00 €
21,495.00 €
0.00 €
211,495.00 €
2019
190,000.00 €
3,000.00 €
18,660.00 €
15,660.00 €
227,320.00 €
2018
190,000.00 €
3,000.00 €
34,320.00 €
0.00 €
227,320.00 €
2017
190,000.00 €
3,000.00 €
34,320.00 €
0.00 €
227,320.00 €