Shemsi Syla
(Zëvendës Ministër i Mbrojtjes)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
190,000.00 €
11,650.00 €
1,330.58 €
22,380.00 €
0.00 €
5,400.00 €
230,760.58 €
2021
190,000.00 €
0.00 €
0.00 €
22,380.00 €
4,800.00 €
4,392.00 €
221,572.00 €
2020
190,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,495.00 €
0.00 €
0.00 €
211,495.00 €
2019
190,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
18,660.00 €
15,660.00 €
0.00 €
227,320.00 €
2018
190,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
34,320.00 €
0.00 €
0.00 €
227,320.00 €
2017
190,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
34,320.00 €
0.00 €
0.00 €
227,320.00 €