Shkumbin Demaliaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
96,000.00 €
12,000.00 €
51,752.37 €
6,600.00 €
166,352.37 €
2020
96,000.00 €
12,000.00 €
26,493.40 €
5,268.00 €
139,761.40 €
2019
96,000.00 €
13,000.00 €
28,198.00 €
5,268.00 €
142,466.00 €
2018
586,000.00 €
18,500.00 €
12,198.35 €
2,040.00 €
618,738.35 €
2017
586,000.00 €
18,500.00 €
19,356.00 €
2,040.00 €
625,896.00 €