Shukri Buja
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
617,500.00 €
38,000.00 €
18,000.00 €
3,000.00 €
24,103.68 €
42,800.00 €
0.00 €
743,403.68 €
2016
617,500.00 €
38,000.00 €
18,000.00 €
5,000.00 €
27,800.00 €
42,800.00 €
0.00 €
749,100.00 €
2013
339,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
71,000.00 €
82,440.00 €
0.00 €
7,200.00 €
519,640.00 €
2012
339,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
58,000.00 €
109,000.00 €
0.00 €
0.00 €
526,000.00 €
2011
339,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
25,500.00 €
57,240.00 €
0.00 €
0.00 €
441,740.00 €