Xhelal Svecla
(Ministër i Punëve të Brendshme)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
1,250,000.00 €
3,600.00 €
106,000.00 €
2,319.82 €
17,322.74 €
0.00 €
33,069.00 €
1,412,311.56 €
2021
1,950,000.00 €
4,000.00 €
6,000.00 €
3,298.21 €
15,855.84 €
900.00 €
9,600.00 €
1,989,654.05 €
2020
1,950,000.00 €
4,000.00 €
6,000.00 €
1,445.00 €
13,578.00 €
900.00 €
30,000.00 €
2,005,923.00 €
2019
1,950,000.00 €
4,000.00 €
6,000.00 €
889.00 €
25,426.00 €
900.00 €
30,000.00 €
2,017,215.00 €
2018
1,950,000.00 €
4,500.00 €
6,000.00 €
1,160.00 €
13,804.00 €
900.00 €
37,000.00 €
2,013,364.00 €
2017
1,950,000.00 €
4,500.00 €
6,000.00 €
1,600.00 €
0.00 €
900.00 €
23,800.00 €
1,986,800.00 €