Arbërije Nagavci
(Ministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
70,000.00 €
18,000.00 €
1,236.14 €
17,833.99 €
5,595.12 €
4,200.00 €
116,865.25 €
2021
70,000.00 €
18,000.00 €
2,148.41 €
32,438.07 €
8,765.32 €
3,600.00 €
134,951.80 €
2020
70,000.00 €
18,000.00 €
1,100.00 €
27,838.83 €
2,068.00 €
3,600.00 €
122,606.83 €
2019
70,000.00 €
18,000.00 €
1,100.00 €
23,764.35 €
2,700.00 €
3,600.00 €
119,164.35 €
2018
70,000.00 €
6,500.00 €
8,930.00 €
16,322.27 €
3,150.00 €
3,000.00 €
107,902.27 €